Säännöt

Säännöt 14.06.2021

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Gastroenterologiayhdistys ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää gastroenterologian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä sekä valvoa gastroenterologisten potilaiden etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia sekä luento- ja esitelmätilaisuuksia, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja, harjoittaa julkaisutoimintaa, sekä ryhtyä muihinkin gastroenterologian edistämistä tarkoittaviin samanlaisiin toimiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 §

Yhdistyksellä voi varsinaisten jäsenten lisäksi olla kolme muuta jäsenryhmää: ulkojäsenet, kannattajajäsenet ja kunniajäsenet. Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa lääkäreitä, jotka ovat osoittaneet perehtyneensä gastroenterologiaan. Ulkojäseneksi yhdistys voi ottaa sairaanhoitohenkilökuntaan kuuluvia henkilöitä, jotka ovat perehtyneet gastroenterologiaan. Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, ulkojäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseniksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua gastroenterologian alalla ansioituneita henkilöitä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuotena on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Yhdistyksen kokous voi vahvistaa eri jäsenryhmille erisuuruiset jäsenmaksut.

5 §

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tahi ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka kirjallisesta kehotuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kahtena peräkkäisenä vuonna.

6 §

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 7 muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä eroaa joka vuosi neljä jäsentä. Ensimmäisenä vuonna erovuorossa olevat valitaan arvan perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan.

Puheenjohtajaksi voidaan valita sama henkilö enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

7 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on kokouksessa saapuvilla.

8 §

Hallituksen tehtävänä on:

 1. hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä,

 2. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,

 3. hoitaa yhdistyksen taloudellista toimintaa,

 4. antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimintavuotena,

 5. ryhtyä muihin yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisiin toimiin.

9 §

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen helmi-maaliskuun aikana sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoitetun asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.

Hallituksen päätöksellä yhdistyksen vuosikokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai vuosikokous voidaan järjestää kokonaan etäyhteyksin. Hallitus ilmoittaa tästä kokouskutsussa ja antaa ohjeet osallistumisesta.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on tiedotettava vähintään 14 päivää ennen kokousta Suomen Lääkärilehdessä julkaistavalla kuulutuksella ja kirjallisesti kullekin jäsenelle, jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

10 § Vuosikokouksessa

 1. esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastuskertomus,

 2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

 3. vahvistetaan talousarvio kuluvaksi toimintavuodeksi,

 4. määrätään jäsenmaksun suuruus,

 5. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 6 §:n mukaisesti,

 6. valitaan tilintarkastajayhteisö tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Jos yhdistyksen jäsen tekee hallitukselle tammikuun 15. päivään mennessä esityksen yksilöimänsä asian käsittelystä vuosikokouksessa, tulee hallituksen ottaa asia vuosikokouksessa käsiteltäväksi.

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

12 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja kirjeellisesti kullekin jäsenelle kuukautta ennen kokousta julkaistussa tiedotuksessa.

Yhdistyksen purkamista tai sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen lopettamista koskevaa päätöstä ei voida tehdä, jos vähintään kymmenen jäsentä kokouksessa ilmoittaa haluavansa jatkaa yhdistyksen toimintaa.

13 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat Suomen Lääkäriliitolle käytettäväksi, mikäli mahdollista, gastroenterologian alaan kuuluvan tutkimustyön edistämiseen.

14 §

Sisäistä toimintaansa varten yhdistys voi perustaa epäitsenäisiä rekisteröimättömiä alajaoksia, joiden jäsenyys on yhdistyksen jäsenille vapaaehtoinen. Alajaostojen tulee alistaa sääntönsä ja niiden muutokset yhdistyksen hallituksen vahvistettavaksi ja säännöissä tulee olla määrättynä, että

 1. alajaos on Suomen Gastroenterologiayhdistys r.y.:n alajaos ja toimii yhdistyksen hallituksen alaisuudessa,

 2. alajaoksen jäsenenä voi olla vain yhdistyksen jäsen,

 3. alajaoksen on vuosittain lähettävä yhdistyksen hallitukselle ilmoitus puheenjohtajastaan, sihteeristään ja hallituksestaan,

 4. alajaostojen on toimitettava yhdistyksen hallitukselle vuosikertomuksensa.


Alajaosten perustaminen

 

Sisäistä toimintaansa varten Suomen Gastroenterologiayhdistys ry (myöhemmin ”yhdistys”) voi perustaa epäitsenäisiä rekisteröimättömiä alajaoksia, joiden jäseneksi ottaminen edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä ja alajaosten jäsenyys on yhdistyksen jäsenille vapaaehtoinen. Alajaosten tulee alistaa sääntönsä ja niiden muutokset yhdistyksen hallituksen vahvistettavaksi.

Jos yhdistyksen jäsenet haluavat perustaa jonkin gastroenterologian ja gastroenterologisen kirurgian erityisalueen toimintaa edistävän alajaoksen, nämä aktiiviset toimijat järjestävät alajaoksen perustamiskokouksen. Kokouksesta on tiedotettava ennakkoon kaikille yhdistyksen jäsenille (yhdistyksen sähköpostirekisterin kautta) vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin ja mielellään yhdistyksen jäsenkirjeen yhteydessä, tiedottamisen osalta alajaoksen ehdottajat ovat yhteydessä yhdistyksen sihteeriin. Perustamiskokouksessa valitaan ehdotettavalle alajaokselle puheenjohtaja, sihteeri ja hallitus (hallituksen jäsenten määrää tai toimikausien pituutta ei ole säädelty) sekä sovitaan alajaoksen toiminnan tavoitteista. Ehdotettavan alajaoksen valittu hallitus tekee sen jälkeen yhdistyksen hallitukselle esityksen alajaoksen virallisesta perustamisesta. Esityksessä on mainittava alajaoksen nimi sekä ehdotettavan alajaoksen puheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen jäsenet. Esityksen mukana on oltava alajaoksen säännöt, joissa kerrotaan vapaamuotoisesti alajaoksen toiminnan tarkoitus ja päämäärät, sekä mainitaan yhdistyksen sääntöjen 13§:n mukaisesti, että

 1. Alajaos on Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n alajaos ja toimii yhdistyksen hallituksen alaisuudessa

 2. Alajaoksen jäsenenä voi olla vain Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n jäsen

 3. Alajaoksen on vuosittain lähetettävä yhdistyksen hallitukselle ilmoitus puheenjohtajastaan, sihteeristään ja hallituksestaan

 4. Alajaoksen on vuosittain toimitettava yhdistyksen hallitukselle vuosikertomuksensa

Alajaos osallistuu oman toimintansa lisäksi pyydettäessä yhdistyksen koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja antaa hallitukselle tarvittaessa lausuntoja alajaoksen omalta erikoisalueelta. Jos alajaos järjestää omia koulutustilaisuuksiaan, on niiden ohjelma ja budjetti hyväksytettävä ennakkoon yhdistyksen hallituksessa. Toiminnassaan alajaos noudattaa yhdistyksen sääntöjä.

Helsingissä 25.5.2015

Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n vuoden 2015 hallitus

Paulina Salminen
Pauliina Molander
Taina Sipponen
Heikki Nuutinen
Johanna Laukkarinen
Mikko Pakarinen
Arto Kokkola
Timo Blomster

Tämä ohje pdf-tiedostona


 

Gastroenterologiayhdistyksen säännöt

PDF-tiedostoSäännöt Suomen Gastroenterologiayhdistys 14_06_2021.pdf (111 kB)