Säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Gastroenterologiayhdistys ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää gastroenterologian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä sekä valvoa gastroenterologisten potilaiden etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia sekä luento- ja esitelmätilaisuuksia, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja, harjoittaa julkaisutoimintaa, sekä ryhtyä muihinkin gastroenterologian edistämistä tarkoittaviin samanlaisiin toimiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 §
Yhdistyksellä voi varsinaisten jäsenten lisäksi olla kolme muuta jäsenryhmää: ulkojäsenet, kannattajajäsenet ja kunniajäsenet. Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa lääkäreitä, jotka ovat osoittaneet perehtyneensä gastroenterologiaan. Ulkojäseneksi yhdistys voi ottaa sairaanhoitohenkilökuntaan kuuluvia henkilöitä, jotka ovat perehtyneet gastroenterologiaan. Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, ulkojäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseniksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua gastroenterologian alalla ansioituneita henkilöitä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §
Yhdistyksen tili- ja toimintavuotena on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Yhdistyksen kokous voi vahvistaa eri jäsenryhmille erisuuruiset jäsenmaksut.

5 §
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tahi ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka kirjallisesta kehotuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kahtena peräkkäisenä vuonna.

6 §
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 7 muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä eroaa joka vuosi neljä jäsentä. Ensimmäisenä vuonna erovuorossa olevat valitaan arvan perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan.

Puheenjohtajaksi voidaan valita sama henkilö enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

7 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on kokouksessa saapuvilla.

8 §
Hallituksen tehtävänä on:
1) hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä,
2) panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,
3) hoitaa yhdistyksen taloudellista toimintaa,
4) antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimintavuotena,
5) ryhtyä muihin yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisiin toimiin.

9 §
Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen helmi-maaliskuun aikana sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoitetun asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on tiedotettava vähintään 14 päivää ennen kokousta Suomen Lääkärilehdessä julkaistavalla kuulutuksella ja kirjallisesti kullekin jäsenelle, jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

10 §
Vuosikokouksessa

1) esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastuskertomus,
2) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
3) vahvistetaan talousarvio kuluvaksi toimintavuodeksi,
4) määrätään jäsenmaksun suuruus,
5) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 6 §:n mukaisesti,
6) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet.

Jos yhdistyksen jäsen tekee hallitukselle tammikuun 15. päivään mennessä esityksen yksilöimänsä asian käsittelystä vuosikokouksessa, tulee hallituksen ottaa asia vuosikokouksessa käsiteltäväksi.

11 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

12 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja kirjeellisesti kullekin jäsenelle kuukautta ennen kokousta julkaistussa tiedotuksessa.

Yhdistyksen purkamista tai sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen lopettamista koskevaa päätöstä ei voida tehdä, jos vähintään kymmenen jäsentä kokouksessa ilmoittaa haluavansa jatkaa yhdistyksen toimintaa.

13 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat Suomen Lääkäriliitolle käytettäväksi, mikäli mahdollista, gastroenterologian alaan kuuluvan tutkimustyön edistämiseen.

14 §
Sisäistä toimintaansa varten yhdistys voi perustaa epäitsenäisiä rekisteröimättömiä alajaoksia, joiden jäsenyys on yhdistyksen jäsenille vapaaehtoinen. Alajaostojen tulee alistaa sääntönsä ja niiden muutokset yhdistyksen hallituksen vahvistettavaksi ja säännöissä tulee olla määrättynä, että

  1. alajaos on Suomen Gastroenterologiayhdistys r.y:n alajaos ja toimii yhdistyksen hallituksen alaisuudessa,
  2. alajaoksen jäsenenä voi olla yhdistyksen jäsen,
  3. alajaoksen on vuosittain lähetettävä hallitukselle ilmoitus puheenjohtajastaan, sihteeristään ja hallituksestaan,
  4. alajaostojen on toimitettava yhdistyksen hallitukselle vuosikertomuksensa.

Sääntömuutos rekisteröity ​2.3.2015